موضوع فعالیت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

موضوع فعالیت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری


 

 

 

 

 

 

 

 

0

موضوع فعالیت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری: 

 • مدیریت تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضعی بازآفرینی فضاهای شهری مبتنی بر طرح های جامع و تفصیلی
 • مدیریت اجرای پروژه های محرک توسعه بافت و تاسیسات عمومی مورد نیاز آن.
 • حمایت از ساخت و تولید مسکن اجتماعی متناسب با هویت شهری در محدوده و محله های هدف
 • طراحی و اجرای برنامه های انگیزشی مالی برای تحقق و اجرای طرح ها و برنامه های احیاء بهسازی و نوسازی محدوده ها و محله های هدف از قبیل اوراق مشارکت، تخفیفات، تسهیلات و سایر ابزارهای مالی
 • استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد، خیرین، واقفین و تشکل های تخصصی و حرفه ای، جلب همکاری اجتماعات محلی و توسعه تعاونیهای محله ای با استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی شهر در جهت تحقق و اجرای طرح ها و برنامه های بازآفرینی فضاهای شهری.
 • راه اندازی و تسهیل فعالیت دفاتر خدمات نوسازی و سایر نهادهای تسهیل گر توسعه محلی و نظارت بر عملکرد آنها
 • نگهداری و بهره برداری از ابنیه و بافت های تاریخی شهر و حفظ و احیاء منظر تاریخی با هماهنگی سازمانهای ذیربط
 • مدیریت تهیه و اجرای طرح های جلب مشارکت شهروندان در اجرای برنامه های بازآفرینی فضاهای شهری
 • ایجاد سامانه اطلاعات، پایش و ارزیابی طرح های بازآفرینی و عمران شهر
 • مدیریت اجرای طرح ها و پروزه های عمرانی  و احداث ساختمانها و تاسیسات عمومی مورد نیاز شهر.
 • مدیریت هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی ذیربط در بازآفرینی فضاهای شهری با استفاده از ظرفیت های قانونی شورای اسلامی شهر.
 • استفاده از شیوه های تامین تامین منابع مالی نوین از قبیل فایناس، خطوط اعتباری، وام های بین المللی، وام های غیرقرضی، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای توسعه فعالیت های سازمان.