معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری ‏

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری ‏


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

محمدعلی سلمانی ندوشن

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری :

  • بررسی و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح ها و پروژه های عمرانی و اولویت بندی آنها
  • تعیین خط مشی و برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شهری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر
  • نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری و یا طرح های عمرانی
  • مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات کمیسیونهای مذکور
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت
  • کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام  تحویل پروژه زمین به پیمانکار