مدیریت فنی و عمرانی ‏

مدیریت فنی و عمرانی ‏


 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید عباس میرشمسی

مدیریت فنی و عمرانی :

 • بررسی و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح ها و پروژه های عمرانی و اولویت بندی آنها
 • بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی
 • برنامه ریزی و مدیریت پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب نظارت بر مدیریت اجرای طرح های عمرانی مناطق و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
 • نظارت بر اجرای طرح ها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی
 • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری
 • هماهنگ نمودن کلیه امور اجرایی واحدهای عمرانی مناطق تابعه شهرداری
 • نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها
 • نظارت بر تهیه طرح های مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوطه
 • نظارت بر اجرای طرح های مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها
 • تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط
 • برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیون های تحویل موقت  و تحویل قطعی پروژه های عمرانی