گزارش تصویری نورپردازی و تامین روشنایی تقاطع غیر همسطح حضرت ابوالفضل (15مرداد 96)