نصب تابلوهاي مطلقاً ممنوع در ميدان شهيد آقابابايي

نصب تابلوهاي مطلقاً ممنوع در ميدان شهيد آقابابايي

   با توجه به بازديد به عمل آمده از پاركينگ وسائل نقليه سنگين و ميدان شهيد آقابابئي وهمچنين  توقف اينگونه وسائل در معبر اصلي و مشكلاتي كه براي عبور و مرور ديگر وسائل نقليه ايجاد شده بود اين معاونت  با هماهنگي  پليس راهور اقدام به نصب تابلوهاي توقف مطلقاً ممنوع در ورودي وخروجي ميدان آقابابائي نمود.