جابجايي شبكه هاي برق خیابان جدیدالاحداث در ادامه رودخانه

جابجايي شبكه هاي برق خیابان جدیدالاحداث در ادامه رودخانه

موضوع:جابجايي شبكه هاي برق خیابان جدیدالاحداث در ادامه رودخانه                                                       

  باعنایت به اجرای عملیات پروژه ،تاسیسات برقی در مسیر واقع و مانع از پیشرفت کار گردیده ،که با پیگیری های بعمل آمده در حال حاضر کلیه تاسیسات جابجا گردیده است.