تجهيز زير گذر ميدان مهديه به چراغ راهنمايي

تجهيز زير گذر ميدان مهديه به چراغ راهنمايي

زير گذر ميدان مهديه مجهز به چراغ راهنمايي رانندگي گرديد .

در راستاي رفع معضلات و مشكلات ترافيكي ميدان مهديه در مواقع پيك ، با توجه به بررسيهاي به عمل آمده و جلسات منعقده در شوراي ترافيك استان ، نهايتاً مقرر شد از سوي شهرداري يزد ميدان مذكور مجهز به چراغ راهنمايي گردد .

در اين راستا ميدان مذكور به چراغ راهنمايي مجهز گرديد بگونه اي كه چراغ بصورت دوفاز در مواقع پيك ( عصر ) كار مي كند

بااجراي اين طرح مشاهدات عيني نشان مي دهد كه معضلات ترافيكي قبل از اجراي طرح در حال حاضر به صفر رسيده و قفل شدگي ميدان و ترافيك ايستا در داخل ميدان ديگر وجود ندارد .

معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد اظهار نمود در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي سعي بر آن داريم با بازديدهاي ميداني مكرر نقاط حادثه خيز شهر شناسايي و نسبت به رفع آنها گامي اساسي برداريم .