نصب جداكننده ها و تابلو هاي حمل با جرثقيل در تقاطع دولت آباد

نصب جداكننده ها و تابلو هاي حمل با جرثقيل در تقاطع دولت آباد

   براي جلوگيري از توقف خودروها در اطراف تقاطع دولت آباد اين معاونت با هماهنگي پليس راهور اقدام به نصب جداكننده ها و تابلوهاي حمل با جرثقيل نمود .