پروژه پياده روسازي خيابان امام خميني (ره)


Ø     پروژه پياده روسازي خيابان امام خميني (ره)      
      
تاریخ شروع قرارداد: 07/05/1392                                      تاریخ خاتمه قرارداد: 07/10/1392
 
مبلغ اولیه پیمان: 1.800.000.000 ریال
 
اين پروژه با اعتباري بالغ بر 1.800.000.000 ريال در تاريخ 07/05/1392 توسط شركت نگين مقصوره يزد و با نظارت حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري يزد آغاز گرديده و
 
پس از گذشت پنج ماه تاكنون حدود 2600 متر مربع از مسير پياده روسازي شده است و حدود 1000 متر طول از مسير كار سنگ جدول گذاري آن به اتمام رسيده است .
 
پيش بيني مي شود تا پايان دي ماه پروژه مذكور به پايان برسد.