گزارش عملکرد امور حفاریهای شهرداری یزد در سال 1397

گزارش عملکرد امور حفاریهای شهرداری یزد در سال 1397

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، محمود دهقان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری یزد از تعداد مجوزهای صادر شده در حوزه حفاریها در سال گذشته خبر داد.

محمود دهقان گفت: در سال گذشته جمعا دویست و هشتاد و یک مورد مجوز حفاری برای شهروندان ساکن در مناطق پنجگانه به شرح ذیل صادر شده است:

  •  تعداد هشتاد و یک مورد مجوز حفاری آب
  • تعداد  چهل و یک مورد مجوز حفاری فاضلاب
  • تعداد  یکصد و سی و چهار مورد مجوز حفاری گاز
  • تعداد  بیست و پنج مورد مجوز حفاری برق
  • تعداد  چهل و نه مورد مجوز حفاری مخابرات

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد