گزارش تصویری آسفالت بلوار پروفسور حسابی (22 خرداد 96)