گزارش تصویری آسفالت بلوار پروفسور حسابی (18 خرداد 96)