گزارش تصویری آسفالت بلوار پروفسور حسابی (11 خرداد 96)