پياده روسازي در سطح ناحيه تاريخي

پياده روسازي در سطح ناحيه تاريخي

عنوان پروژه : پياده روسازي در سطح ناحيه تاريخي

محل اجرا : خيابان مهدي (عج)

هدف از اجرا : مرمت و بهسازي پياده رو ناحيه تاريخي

مبلغ قرارداد : 270.000.000 ريال

پيمانكار : سازمان بهسازي و نوسازي شهر يزد

 

شرح عمليات انجام شده :

تا كنون تنها 30 متر از طول پياده رو تخريب و نخاله برداري شده است.