پروژه مناسب سازي مسيرهاي عابر پياده

پروژه مناسب سازي مسيرهاي عابر پياده

پياده‌روي عمده‌ترين طرز جابجايي افراد در داخل شهرهاست. در شهر يزد حدود نصف، سفرهاي درون شهري کاملاً پياده انجام مي‌شود. به علاوه، در سفرهايي که با وسايل نقليه موتوري انجام مي‌گيرد، فاصله مبدأ و مقصد تا ايستگاه و يا تا محل ‌پارکينگ پياده انجام مي شود. به اين ترتيب، پياده‌روي بخشي از همه سفرهاي شهري است؛ وهمه افراد حداقل در قسمتي از طول سفرهاي خود پياده‌اند.

         با وجود اين، نيازهاي اساسي پياده‌ها عموماً نديده گرفته مي‌شوند، و به طراحي صحيح و نگهداري درست مسيرهاي پياده توجه نمي‌شود. اگر منابعي را که صرف توسعه و بهره‌برداري مسيرهاي سواره و پياده مي‌شود، با هم مقايسه کنيم ابعاد اين بي توجهي عمومي را در مي يابيم. اين بي توجهي ناشي از يک غفلت عمومي است، که تأمين نيازهاي اساسي پياده‌ها را بخشي از وظايف مديريت شهري نمي‌داند. مثلاً قطع ترافيک موتوري در يک نقطه ازيک خيابان موجب بروز عکس العملهاي جدي و قانوني مي شود؛ اما هر کس به خود اجازه مي دهد که مسير پياده‌ها را سد کند.

در تعيين الگو براي اسکانهاي جديد و در طرح ريزي نواحي شهري جديد، در ساماندهي نواحي شهري موجود، در تخصيص منابع مالي براي توسعه شبکه راههاي شهري و در بازسازي و بهسازي آنها، و همچنين در تدوين مقررات و ضوابط شهري؛ بايد به پياده روي به عنوان اصلي ترين شيوه جابجايي درون شهري و مناسبترين شيوه براي سفرهاي کوتاه و متوسط بالاترين اولويت داده شود.

    همين اولويت را نيز براي نگهداري، مرمت و بهسازي مسيرهاي پياده موجود منظور دارند. از طريق بهبود شبکه پياده روي و توجه به نيازهاي پياده ها، شهرها بايد سعي کنند که تعداد بيشتري از سفرهاي کوتاه و متوسط شهري پياده انجام گيرد تا از بار وسايل نقليه جمعي و همچنين از ميزان ترافيک موتوري خيابانها کاسته شود.

به همين جهت  طرح مناسب سازي مسيرهاي عابر پياده كه به منظور همسطح‌سازي محل اتصال عبور عابر پياده از پياده‌رو به سواره‌رو مي‌باشد از طرف واحد حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد طراحي و در دست اجرا مي‌باشد. تاكنون حدود 450 مورد اين طرح در شهر اجرا شده است. اطلاعات كلي پروژه به شرح ذيل مي‌باشد.