پروژه ساخت آلاچیق های پارک کوهستان


 
پروژه ساخت آلاچيقهاي پارك كوهستان (مهندس بقایی)
 
اين پروژه باهدف ساماندهي پارك وافزايش رفاه شهروندان وهمزمان با كفسازي پارك كوهستان درحال انجام ميباشد و90درصدآن انجام شده است . دراين پروژه14 عدد آلاچيق ساخته خواهد شد كه 7عدد آن بصورت دايره اي و7 عدد ديگر بصورت مربعي ميباشد و هزينه اجراي اين پروژه يك ميلياردوسيصد ميليون ريال پيش بيني شده است.
كارهاي انجام شده تاکنون دراين پروژه عبارتند از : پي كني به ميزان 500 مترمكعب ، 30تن آرماتوربندي ، 120مترمكعب بتن ريزي ، 200مترمكعب شفته ريزي ، اجراي سقف آلاچيق 420 مترمربع.