وظايف معاونت

وظايف معاونت

1.      تلاش براي بهبود امرعبور و مرور درشهر ازطريق مطالعه، برنامه ريزي، طراحي، آموزش، نظارت وهماهنگي درامرحمل ونقل وترافيك شهرجهت جابجائي ايمن، ارزان،سريع و راحت مسافران ، عابران و كالا ميباشد.

2.       تهيه آمار واطلاعات وايجاد بانك اطلاعات حمل ونقل شهر وارتباط بادستگاههاي ذيربط.

3.       تهيه برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت وبلند مدت.

4.      تدوين نظام برنامه ريزي وتهيه طرحهاي مورد نياز اجرا ونظارت حمل ونقل وترافيك شهر.

5.      انجام مطالعات مورد نياز حمل ونقل درون شهري وبه هنگام سازي ادواري آنها.

6.      تدوين سياستها وخط مشي هاي اجراي لازم.

7.      اعمال نظارت براداره امورپاركينگ هاي حاشيه اي عمومي وخصوصي.

8.      تهيه طرحها وارائه پيشنهاد براي جابجائي ايمن مسافر وكالا.

9.      رعايت سياستها، استانداردها، قوانين ومقررات براي حفظ محيط زيست و كاهش مصرف انرژي دركليه طراحي ها و  راه كارهاي اجرائي.

10.  انجام ساير وظايف مرتبط باواحد حمل ونقل وترافيك وساير امورقانوني كه از طرف مسئولين بالاتر ابلاغ ميگردد.