هفتادمین همایش دوچرخه سواری با حضور دکتر جمالی نژاد شهردار یزد

هفتادمین همایش دوچرخه سواری با حضور دکتر جمالی نژاد شهردار یزد