نوبت دهی اردیبهشت ماه 98

نوبت دهی اردیبهشت ماه 98

برنامه زمانبندي پارك آموزش ترافیک

ایام هفته

تاریخ

نام آموزشگاه

مدیر

تعداد

ساعت

دوشنبه

98/02/02

پیش دبستانی پریا

خانم جعفر زاده

54

نه صبح

دوشنبه

98/02/02

کانون شاهدیه جعفر صادق

آقای سلطانی

60

ده صبح

سه شنبه

98/02/03

مهد بچه های خانی  بهشت

خانم مهدوی زاد

50

نه صبح

سه شنبه

98/02/03

مهد کودک اندیشه

خانم اشراف زاده

50

ده صبح

چهارشنبه

98/02/04

پیش دبستانی نغمه بهاری

گلرسان

50

نه صبح

شنبه

98/02/07

دبستان پسرانه  امام حسین

اقای زارع

50

نه صبح

شنبه

98/02/07

دبستان پسرانه  امام حسین

اقای زارع

50

ده صبح

یکشنبه

98/02/08

دبستان پسرانه  امام حسین

اقای زارع

50

نه صبح

یکشنبه

98/02/08

دبستان پسرانه  امام حسین

اقای زارع

50

ده صبح

دوشنبه

98/02/09

دبستان پسرانه  امام حسین

اقای زارع

50

نه صبح

دوشنبه

98/02/09

دبستان رستمی

قای زیوری

22

ده صبح

سه شنبه

98/02/10

دبستان آموزگار

خانم رستمی

32

نه صبح

سه شنبه

98/02/10

دبستان پوشینه باف 2

خانم باقیان

75

ده صبح

چهارشنبه

98/02/11

دارقرآن حبیب

خانم احمدی

64

نه صبح

چهارشنبه

98/02/11

پیش دبستانی اعجاز

خانم اقبالی

50

ده صبح

شنبه

98/02/14

پیش دبستان بوستان دانش

خانم تاج دار

28

نه صبح

شنبه

98/02/14

پیش دبستانی معارف

خانم  شایق

80

ده صبح

یکشنبه

98/02/15

مهد نازگل

خانم دهقان

20

نه صبح