نوبت دهی آذرماه ماه 98

نوبت دهی آذرماه ماه 98

 
 
 

ایام هفته

تاریخ

نام آموزشگاه

ساعت

شنبه

98/09/02

مجتمع اختر دانش دخترانه صفاییه

9صبح

شنبه

98/09/02

مجتمع اختر دانش پسرانه صفاییه

10صبح

شنبه

98/09/02

مهد کودک مهربان

11 صبح

یکشنبه

98/09/03

پیش دبستانی اوای فرشته

9صبح

یکشنبه

98/09/03

دبستان دین دانش

10صبح

دوشنبه

98/09/04

مهد کودک فردای روشن

9صبح

دوشنبه

98/09/04

مهد کودک درنا

10صبح

دوشنبه

98/09/04

دبستان سرای دانش

11 صبح

سه شنبه

98/09/05

مجتمع جواد الائمه ناحیه یک

9صبح

سه شنبه

98/09/05

مجتمع جواد الائمه ناحیه یک

10صبح

چهارشنبه

98/09/06

مجتمع جواد الائمه ناحیه یک

9صبح

چهارشنبه

98/09/06

مجتمع جواد الائمه ناحیه یک

10صبح

چهارشنبه

98/09/06

مهد کودک یاس

11 صبح

پنج شنبه

98/09/07

دبستان خاتم انبیا

9صبح

شنبه

98/09/09

پیش دبستان مهد کودک ثنا

9صبح

شنبه

98/09/09

پیش دبستانی نغمه های اسمانی

9صبح

شنبه

98/09/09

پیش دبستان شادان

10صبح

شنبه

98/09/09

مهد حافظ

11 صبح

یکشنبه

98/09/10

پیش دبستانی کوثر

9صبح

یکشنبه

98/09/10

پیش دبستانی کوثر

10صبح

دوشنبه

98/09/11

دبستان پسرانه گلدان ساز

9صبح

دوشنبه

98/09/11

پیش دبستان صالحین

10صبح

دوشنبه

98/09/11

مهد کوثر

10صبح

سه شنبه

98/09/12

مرکز دارالقرلن لاله های انتظار

9صبح

سه شنبه

98/09/12

مهد شالمان

10صبح

چهارشنبه

98/09/13

مهد کودک شادلین

9صبح

چهارشنبه

98/09/13

پیش دبستان همیار کودک

10صبح

چهارشنبه

98/09/13

دبستان  دخترانه پوشینه بافت

11 صبح

پنج شنبه

98/09/14

دبستان خاتم انبیا

9صبح

پنج شنبه

98/09/14

دبستان خاتم انبیا

10صبح

شنبه

98/09/16

پیش دبستان قند عسل

9صبح

شنبه

98/09/16

مهد اینده سازان

10صبح

شنبه

98/09/16

دبستان  دخترانه پوشینه بافت

11 صبح

یکشنبه

98/09/17

پیش دبستان میعاد

9صبح

یکشنبه

98/09/17

مهد قران غنچه های انتظار

10صبح

یکشنبه

98/09/17

پیش دبستانی درسا

11 صبح

دوشنبه

98/09/18

پیش دبستانی نرگس

9صبح

دوشنبه

98/09/18

مهد دردانه

10صبح

سه شنبه

98/09/19

پیش دبستانی معین

9صبح

سه شنبه

98/09/19

غنچه های پویا

10صبح

چهارشنبه

98/09/20

پیش دبستانی هستی

9صبح

چهارشنبه

98/09/20

پیش دبستانی قصر فرشته

10صبح

شنبه

98/09/23

پیش دبستانی شهید اخلاص

9صبح

شنبه

98/09/23

پیش دبستان بنای اندیشه

10صبح

یکشنبه

98/09/24

پیش دبستان فاطمه الزهرا

9صبح

یکشنبه

98/09/24

پیش دبستانی ترنم بهشتی

10صبح

دوشنبه

98/09/25

پیش دبستان نیلوفر

9صبح

دوشنبه

98/09/25

پیش دبستانی سادات

10صبح

سه شنبه

98/09/26

پیش دبستانی نفیس

9صبح

سه شنبه

98/09/26

پیش دبستانی نفیس

10صبح

سه شنبه

98/09/26

پیش دبستانی نفیس

11 صبح

چهارشنبه

98/09/27

مهد کودک ثمین

9صبح

چهارشنبه

98/09/27

دبستان دخترانه سما

10صبح

شنبه

98/09/30

پیش دبستانی  شمیم سبحان زارچ

9صبح

شنبه

98/09/30

مهد اقاقیا

10صبح