نصب شبكه سولار در بلوار پرفسور حسابي

نصب شبكه سولار در بلوار پرفسور حسابي

به علت پيچ تند و خطرناك و همچنين عدم ديد كافي در شب نسبت به اجراي شبكه سولار در اين بلوار اقدام گرديد.