نصب دومين جان پناه عابر پياده خيابان كاشاني

نصب دومين جان پناه عابر پياده خيابان كاشاني

 

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك با توجه به ساماندهي ترافيكي خيابان كاشاني دومين جان پناه عابر پياده خيابان كاشاني نصب گرديد .