نصب جداكننده در بلوار عابدي - خيابان مطهري - تقاطع فاطميه - ميدان پليس

نصب جداكننده در بلوار عابدي - خيابان مطهري - تقاطع فاطميه - ميدان پليس

نصب جداكننده در قسمتي از محل هاي حادثه خيز( خيابان شهيد عابدي - تقاطع فاطميه - تقاطع 22 بهمن و مطهري - ميدان پليس )  در سطح شهر به صورت پايلوت نصب گرديدكه مورد تأييد مسئولين استانداري ، راهور ، شوراي شهر و شهردار محترم و همچنين مردم قرار گرفت . مقرر شد در ديگر محل هاي حادثه خيز نيز نصب گردد ؛  از جمله : ابتداي بلوار حميديا .