نصب تابلو توقف مطلقاً ممنوع در كوچه علوي

نصب تابلو توقف مطلقاً ممنوع در كوچه علوي

به علت بالا بودن پارك حاشيه اي خيابان كاشاني و همچنين پارك خودرو در حاشيه كوچه علوي ، در راستاي رفع اين معضل ، حوزه ترافيك اقدام به نصب تابلو هاي پارك مطلقاً ممنوع در اين كوچه نمود .