نصب تابلوهاي هدايت مسير

نصب تابلوهاي هدايت مسير

براي اطلاع رساني و مسير يابي خيابان ها و ميادين نسبت به نصب تابلوهاي هدايت مسير در معابر شهر اقدام گرديد.