معاونت ها

  • مالی و اقتصادی
  • برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
  • خدمات شهری
  • امور زیربنایی و حمل و نقل شهری
  • شهرسازی و معماری