مدیریت بهسازی، تعمیر و نگهداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

مدیریت بهسازی، تعمیر و نگهداری

  • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری
  • مطالعه و بررسی زیرساخت های عمرانی در وضع موجود و تهیه شناسنامه فنی بر این اساس
  • برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به بهسازی، تعمیر و نگهداری زیرساخت های شهری
  • تدوین و نظارت بر استانداردها و دستورالعمل های مربوط به بهسازی، تعمیر و نگهداری زیرساخت های شهری
  • رسیدگی و پاسخگویی به درخواست حفاری ها در سطح شهر