كف سازي بازار و ميادين در سطح ناحيه تاريخی

كف سازي بازار و ميادين در سطح ناحيه تاريخی

عنوان پروژه : كف سازي بازار و ميادين در سطح ناحيه تاريخي

محل اجرا : محور فرهنگي  (حدفاصل مسجد جامع تا زندان اسكندر)

هدف از اجرا : مرمت بهسازي مسير پياده رو در سطح ناحيه تاريخي

مبلغ قرارداد : 450.000.000 ريال

پيمانكار : سازمان بهسازي و نوسازي شهر يزد

 

شرح عمليات انجام شده :

تاكنون حدود 500 متر مربع از مسير پروژه انجام شده و پروژه به خاطر عدم انجام تعهدات از سوي ميراث فرهنگي حدود يك هفته است كه با كندي صورت مي گيرد.