كفسازي پارك كوهستان


پروژه كفسازي پارك كوهستان درمدت 4ماه باهدف افزايش سطح رفاه شهروندان اجرا گرديده وبالغ بردو ميليارد ريال هزينه
شده است .
پياده روها شامل 4پياده رو مجزا وبموازي يكديگروطول هرپياده رو 250متر ميباشد.
دراين پروژه حدود 3500مترمربع پياده روبا كفپوشهاي بتني ضدسايش ، 2000مترطول سنگ جدول ، 1100مترمكعب شفته ريزي  انجام شده است.
ادامه اجراي  كفسازي پارك كوهستان درقالب قراردادجديد به مبلغ دوميليارد ريال ودرمدت زمان 4ماه پيش بيني شده است.