فعاليت انجام شده در راستاي آرام سازي پايانه دروازه قرآن

فعاليت انجام شده در راستاي آرام سازي پايانه دروازه قرآن

با توجه به بازگشايي مجدد پايانه دزوازه اي دروازه قرآن و حجم ترافيك بالا و حادثه خيز بودن محل نسبت به احداث دو عدد سرعت گير ( Speed Hump ) و سه عدد چراغ چشمك زن و دو عدد چراغ با دستگاه فرماندهي و همچنين نسب تابلو علائم اقدام گرديد .