شروع عملیات بهسازی و مرمت آسفالت خیابان گستان از میدان سید حسن نصرا... بسمت خیابان منتظر فرج (15آبان 96)

شروع عملیات بهسازی و مرمت آسفالت خیابان گستان از میدان سید حسن نصرا... بسمت خیابان منتظر فرج (15آبان 96)

 

 

گزارش تصویری: