راه اندازي گشت ساماندهي تابلو علائم ترافيكي

راه اندازي گشت ساماندهي تابلو علائم ترافيكي

براي اولين بار گشت ساماندهي تابلو علائم ترافيكي با تجهيز نمودن يك دستگاه خاور جهت گشت و كنترل راه اندازي شد .