درج آموزه های ترافیکی بر روی دفتر یادداشت

درج آموزه های ترافیکی بر روی دفتر یادداشت

به منظور آموزش رفتارهای ترافیکی و با مشارکت بخش خصوصی، دفترچه های یادداشتی که نکاتی در خصوص رفتارهای ترافیکی روی جلد آن درج شده به نوآموزان مراجعه کننده به پارک آموزش ترافیک اهدا می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، با مشارکت بخش خصوصی، رفتارهای ترافیکی بر روی جلد دفترچه یادداشت درج می شود. این دفترچه ها در جهت آموزش شهروندی در فراگیری رفتارهای ترافیکی به مراجعه کنندگان و نوآموزان پارک آموزش ترافیک شهرداری یزد اهداء می گردد.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد