خط کشی بلوار فضیلت و خیابان مجدالعلماء

 
با صرف هزینه ا ی بالغ بر 35 میلیون ریال 3000متر خط کشی ترافیکی در بلوار فضیلت و خیابان مجد العلماء انجام شد .
 
      به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد در بلوار فضیلت و خیابان مجد العلماء ، 3000 متر خط کشی طولی و عرضی به انجام رسید تا عبور و مرور بهبود یابد و وسایل نقلیه منظم تر حرکت نمایند .
    گفتنی است از مجموع خط کشی انجام شده 2400 متر در بلوار فضیلت و 600 متر در خیابان مجد العلماء بوده است .
 خاطرنشان می شود هزینه خط کشی های مذکور 35 میلیون ریال می باشد .
 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد