حصاركشي پارکینگ باغ ملی

حصاركشي پارکینگ باغ ملی

عنوان پروژه: احداث حصاركشي وسردرپاركينگ
محل اجرا: ميدان آزادي جنب شهرداري
هدف از اجرا: ايجادامنيت وكنترل ورود وخروج
مبلغ قرارداد:300.000.000 ريال
مدت اجرا:3ماه

شرح عملیات انجام شده تا کنون :

عمليات پي كني واجراي شناژومونتاژستونها انجام شده است.حصاركشي انجام شده وپايه چراغها وتيروستونها سردر نصب شده است.سردر ونرده ها اجراشده ومراحل تحويل موقت درحال انجام است.