جلسه هم اندیشی معاون شهردار یزد با انجمن جراحان یزد

جلسه هم اندیشی معاون شهردار یزد با انجمن جراحان یزد