جلسه بررسی و جمع بندی بودجه حوزه ترافیک برگزار گردید.‏

جلسه بررسی و جمع بندی بودجه حوزه ترافیک برگزار گردید.‏

جلسه بررسی و جمع بندی پیشنهادات بودجه حوزه ترافیک با حضور مدیر و پرسنل حوزه برگزار گردید. در این جلسه پیشنهادات بودجه توسط پرسنل ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

                                                                                                  حوزه مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد