جدول اشتایل

جدول اشتایل

 جدول اشتایل

 

                     تعدیل

                                                         

 شرایط عمومی پیمان                                                                             مشاوران دارای صلاحیت