جابجایی پست برق چهارراه بعثت

جابجایی پست برق چهارراه بعثت

موضوع: جابجایی پست برق چهارراه بعثت

هدف از این اجرای پروژه:

زیبایی در مبلمان شهری است كه با عنایت به اینکه میدان شاه طهماسب از دیرین جزء آثار باستانی بوده و در حال حاضر بازسازی می گردد .این پست برق بصورت اتاقک 6*4 چهره بسیار نامطلوبی را به محيط اطراف داده که با پیگیری های مکرر به عمل آمده با میراث فرهنگی و شرکت توزیع برق مقرر گردید برا ی دومين بار بعد از ميدان فرهنگ در استان یزد این پست برق به صورت زمینی و دفنی انجام پذیرد.