تکریم، تودیع و معارفه رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

تکریم، تودیع و معارفه رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

 

 

گزارش تصویری: