تصويب مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر يزد در شوراي ترافيك استان

تصويب مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر يزد در شوراي ترافيك استان

برنامه‌ريزي بلند مدت سيستم حمل و نقل و شهري و تعيين نيازهاي آينده شهر و گزينه راه‌حل براي پاسخگويي به اين نيازها و همچنين اولويت‌بندي گزينه‌ها در چارچوب مطالعات طرحهاي جامع حمل و نقل شهري تحقق مي‌يابد.

درچند دهه اخير روند انجام مطالعات جامع حمل و نقل شهري حركتي شتابان داشته  و شهرهايي كه در آستانه‌هاي جعيتي لازم قرار گرفته‌اند با استناد به راهبردهاي اين طرحها توانسته‌اند گامهاي اساسي براي حل مشكلات حمل و نقل شهري فعلي و آتي خود بردارند. با توسعه همه جانبه شهر يزد در عرصه‌هاي ملي و استاني و رشد مسائل حمل و نقل و ترافيك شهري نياز به تهيه طرح جامع حمل و نقل به عنوان سند توسعه بلند مدت سيستم حمل و نقل در دستور كار قرار گرفت و شهرداري يزد به عنوان متولي امور حمل و نقل و ترافيك شهر طي قراردادي انجام اين كار را به مهندسين مشاور ذيصلاح واگذار نمود.

مطالعات طرح جامع حمل و نقل شامل مراحل متعدد و پركار و طولاني است كه از شناسايي وضعيت موجود آغاز و پس از پيش‌بيني آينده به ارائه گزينه‌هاي راه‌حل منتهي مي‌گردد. شرح خدمات تفصيلي اين مطالعات طي چندين ماه كار كارشناسي تدوين شده است كه در شش بخش به انجام مي‌رسد. بخش اول اختصاص به مطالعات مقدماتي دارد و در آن به بررسي مطالعات قبلي و فعلي و اسناد ملي و استاني توسعه و تعيين افق مكاني و زماني مطالعه پرداخته است. در بخش دوم جمع‌آوري آمار و اطلاعات عرضه و تقاضا صورت گرفته و پايگاه اطلاعاتي مربوطه ايجاد كه زمينه‌ساز مطالعات بعدي شده است. در بخش سوم تحليل اطلاعات و مدلسازي سيستم حمل و نقل در سال پايه صورت گرفته و بر اساس آن ساير تحليل‌هاي سيستم در وضع موجود انجام شده است. پيش‌بيني آينده و ارائه گزينه‌ها موضوع بخش چهارم اين مطالعات است و در بخش پنجم ارزيابي گزينه‌ها و ارائه طرحها، راهكارها و سياست‌هاي مناسب و مؤثر در افق كوتاه‌مدت  و بلندمدت طرح به انجام رسيده است و بدين‌ترتيب آينده بيست ساله حمل و نقل و ترافيك شهر ترسيم شده است. نهايتاً در بخش ششم آموزش نيروي كارشناسي كارفرما در جهت استفاده از نتايج مطالعات و تداوم آن صورت مي‌گيرد.

درحال حاضر و پس از گذشت بيش از 3 سال مراحل فوق‌الذكر به انجام رسيده و طي برگزاري دهها جلسه كارشناسي در شهرداري، شوراي شهر و حوزه معاونت عمراني استانداري يزد نهايتاً در تاريخ 11/11/89 در جلسه شوراي ترافيك استان مطالعات فوق به تصويب رسيد كه طبق قوانين موجود در كشور اين مطالعات پس از تصويب در شوراي ترافيك استان بايستي در شورايعالي هماهنگي ترافيك وزارت كشور نيز به تصويب مي‌رسد كه اين مهم نيز در حال پيگيري مي‌باشد.

حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد تداخل پايان انجام اين مطالعات را با آغاز طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در بخش حمل و نقل به فال نيك گرفته و با استفاده از نتايج اين طرح و همچنين پايگاه اطلاعاتي ارزشمندي كه در حوزه مشخصات كليه عناصر مرتبط با حمل و نقل از شبكه معابر گرفته تا تعداد ناوگان حمل و نقل شخصي و سرانه‌هاي مرتبط و... تشكيل شده است، به راحتي مي‌تواند زمينه‌هاي لازم را براي تغيير الگوهاي سفر و رفت و آمد درون شهر را با توجه به تغييرات قيمت در هزينه‌هاي سوخت و غيره را پيشنهاد و با همكاري ساير مسئولين ذيربط اجرايي نمايد.

اميد آنكه با اجراي كامل نتايج اين مطالعات گامي مؤثر در بهبود وضعيت تردد و ايجاد ترافيك ايمن، سالم و روان برداشته شود.