برگزاری جلسه تاسیسات شهری با حضور شرکت های حفار در خصوص تقاطع غیرهمسطح آتشنشان

برگزاری جلسه تاسیسات شهری با حضور شرکت های حفار در خصوص تقاطع غیرهمسطح آتشنشان

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، چهاردهم اردیبهشت ماه جلسه ی هم اندیشی و تعیین تکلیف تاسیسات شهری در خصوص زیرگذر غیرهمسطح آتشنشان با دستگاههای مرتبط برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان شرکتهای حفار، معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مدیر فنی و عمرانی ، مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک و جمعی از کاشناسان حوزه برگزار گردید، به بررسی مسائل مربوط به جابجایی تاسیسات شهری، تجهیز کارگاه، آزادسازی و پیاده کردن تاسیسات شهری در محل در خصوص تقاطع غیرهمسطح آتشنشان اشاره شد.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرداری در نظر دارد تقاطع غیرهمسطح آتشنشان را احداث نماید و نظر به اینکه این تقاطع در محل بلوار دانشجو (شریانهای اصلی) قرار دارد، لزوم بررسی جامع تاسیسات شهری حائز اهمیت می باشد.

سلمانی افزود: کلیه دستگاههای تاسیسات شهری می بایست طرح های جابجایی احتمالی تاسیسات در مسیر را به همراه برآورد هزینه به شهرداری ارائه نمایند تا در اسرع وقت عملیات اجرایی تقاطع آغاز گردد.

در ادامه نمایندگان شرکتهای حفار نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص جابجایی تاسیسات پروژه بیان نمودند و مقرر شد طرح مصوب خود را هر چه سریعتر به شهرداری ارائه دهند.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد