بازدید کارشناسان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از پروژه عظیم تقاطع غیر همسطح استقلال شهر اصفهان

بازدید کارشناسان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از پروژه عظیم تقاطع غیر همسطح استقلال شهر اصفهان

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل ونقل شهری شهرداری یزد، کارشناسان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از پروژه عظیم تقاطع غیر همسطح استقلال شهر اصفهان بازدید نمودند.

گفتنی است در این بازدید که  سید عی اصغرمیر رحیمی، مدیر کمیسیون هماهنگی امور حفاری های شهرداری یزد، علیرضا ابراهیمی، کارشناس معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری و مهدی شهریاری مسئول روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد حضور داشتنمد از سیستم سازه این تقاطع و مباحث مربوط به زیبا سازی آن بازدید بعمل آمد.