بازدید محموددهقان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از طرح دسترسی به میدان مرکزی میوه وتره بار

بازدید محموددهقان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از طرح دسترسی به میدان مرکزی میوه وتره بار

با حضور محمودهقان معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهری شهرداری یزد طرح دسترس ایمن و آسان به میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد بررس شد

طرح دسترسی ایمن و آسان به میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

 

با حضور محمود دهقان معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهری شهرداری یزد ، خبیری مدیر فنی و عمرانی شهرداری و همچنین دهقان مدیرمهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری ، طرح دسترس ایمن و آسان به میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد بررسی شد