بازديد معاون حمل و نقل و ترافيك از پايانه شحنه و رسيدگي به مشكلات مربوطه