او شما را از زمین آفرید و شما را به آبادانی آن واداشت. (هود ـ 61)

او شما را از زمین آفرید و شما را به آبادانی آن واداشت. (هود ـ 61)