انتصاب شهردار یزد به عنوان مشاور عالی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان یزد

انتصاب شهردار یزد به عنوان مشاور عالی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان یزد