آغاز اجرائی عملیات آماده سازی اراضی دانه سا توسط سازمان همیاری شهرداریها:


آغاز اجرائی عملیات آماده سازی اراضی دانه سا توسط سازمان همیاری شهرداریها آغاز گردید:
عملیات اجرایی آماده سازی اراضی دانه سا  در سالجاری با مبلغ قرارداد 6/5 میلیارد ریال و پیمانکاری سازمان همیاریهای شهرداریها آغاز گردید:
پس از انجام مراحل مقدماتی، ومنعقد شدن قرارداد مرحله اول پروژه  با شروع عملیات خاکبرداری ونخاله برداری جهت آماده سازی اراضی واکذاری مسکن وشهرسازی به مساحت 16 هکتار با پیمانکاری سازمان همیارهای شهرداریها و نظارت حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری یزد درسالجاری شروع شد.