اعمال محدوديت ترافيكي درميدان همافربه منظور تكميل پل راه آهن

اعمال محدوديت ترافيكي درميدان همافربه منظور تكميل پل راه آهن

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد از تاريخ بيستم خرداد ماه باتوجه به انجام عمليات عمراني درمحل احداث پل راه آهن ميدان همافر محدوديت ترافيكي دراين مسير اعمال مي شود كه تااطلاع ثانوي برقرار است.

خاطرنشان مي شود صبوري وبردباري درتحمل مشكلات ناشي از اجراي اين پروژه ، نشان از علاقه شهروندان عزيز يزدي به عمراني وآباداني شهرشان دارد كه انشاءا... باتكميل پروژه مذكور نتيجه صبوري خودراخواهند ديد.