ارتباط با پارک

 

36301819

 

يزد - ابتداي خيابان امام خمینی(شمالی)- میدان امام رضا(ع)- قسمت انتهایی(شرقی)- پارک شهدا